Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Dětský domov a Školní jídelna (dále jen DD), Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace se sídlem Rybí trh 14, 746 01 Opava, IČO: 47811919 (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.


Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

Správce zpracovává osobní údaje na základě zákona 109/2002 Sb. a zákona 262/2006 Sb. od zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání, klientů (vč. osob do 13 let) a jejich rodinných příslušníků či osob blízkých, dodavatelů, odběratelů, smluvních partnerů, zmocněnců, žadatelů a stěžovatelů za účelem plnění právní povinnosti po dobu nezbytnou dle spisového řádu.

Osobní údaje jsou v DD zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

V rámci zajišťování svých činností provádí správce osobních údajů jejich zpracování a to zejména pro účely zajištění péče o děti s nařízenou ústavní výchovou.

Pokud DD zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od DD informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným DD;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané DD jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných DD, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů DD;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) DD;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči DD uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Skip to content